Niniejsza Polityka prywatno ś ci okre ś la zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Zabawkidladzieci, prowadzony pod adresem www.zabawkowa-wyspa.pl (dalej zwan ą Witryn ą ) przez Herbama.pl Marlena Wyszomirska, 525-236-22-48 , 142881170    z siedzibą   w Warszawa 00-042, Nowy Świat 41/21, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatno ś ci i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny ż adnych danych, z wyj ą tkiem danych zawartych w plikach podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki są to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawieraj ą ce pewne informacje zwi ą zane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki wykorzystywane s ą przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia mo ż liwo ś ci udostępnienia Państwu interesuj ą cych informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
Pliki są wykorzystywane przez sklep internetowy mog ą mie ć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s ą usuwane z chwil ą zamknięcia przegl ą darki, natomiast stałe pliki s ą przechowywane tak ż e po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i słu żą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W ka ż dym wypadku mog ą Państwo zablokowa ć instalowanie plików lub usun ąć stałe pliki , wykorzystuj ą c stosowne opcje Państwa przegl ą darki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzysta ć z pliku pomocy przegl ą darki lub skontaktowa ć się z producentem przegl ą darki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików sklep internetowy mo ż e równie ż gromadzi ć dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mog ą obejmowa ć m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przegl ą darki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli ś cie Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne ś rodki komunikacji z Państwem mog ą zawiera ć tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalaj ą na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przegl ą darki, jak równie ż informacje zawarte, w celu oceny efektywno ś ci naszych reklam. Dane te będ ą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu u ż ytkowników Witryny. Dane te nie będ ą ł ą czone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następuj ą ce dane osobowe za po ś rednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, je ż eli jest inny ni ż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

6) numer identyfikacji podatkowej NIP

7)  adres IP
Podanie powy ż szych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Podanie powy ż szych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wył ą cznie dla realizacji wskazanych powy ż ej celów. Podkre ś lamy, ż e nie musz ą Państwo podawa ć tych danych, je ż eli nie chc ą Państwo korzysta ć z wskazanych powy ż ej mo ż liwo ś ci.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do tre ś ci swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@zabawkowa-wyspa.pl , numeru telefonu .
Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyrazili ś cie na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów zabawkowa-wyspa.pl. Zgoda mo ż e by ć cofnięta w ka ż dym czasie.
Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy mo ż e udostępnia ć zebrane od Państwa dane do następuj ą cych podmiotów: Firma kurierska FEDEX , K-EX Sp. z o.o.,  DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ,"SIÓDEMKA" S.A. , DPD Polska SP. z o. o. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ,  Poczta Polska S.A,   InPost Paczkomaty Sp. z o.o. .  Hurtownie : Fideli sp. z o.o. , Zakupteraz.pl Anna Zakościelna,  "NASZE DZIECI", Gimmik (  VENE POINT ) . Systemy szybkich płatności :  Przelewy24, tpay.    Oprogramowanie sklepu internetowego : Goshop . Porównywarki cen : Grupa Okazje Sp. z o.o. ( okazje.info.pl ),  Ceneo Sp. z o.o. , Cenowarka.pl, Twenga.pl .  W takich przypadkach ilo ść przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mog ą zosta ć udostępnione wła ś iwym organom władzy publicznej, je że li wymagaj ą tego obowi ą zuj ą ce przepisy prawa.
Ś rodki techniczne i Państwa obowi ą zki

Sklep internetowy dokłada wszelkich mo ż liwych starań, aby zabezpieczy ć Państwa dane i ochroni ć je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, poł ą czeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie poł ą czenia zwi ą zane z wykonywaniem przez Państwa płatno ś ci elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będ ą następowa ć za po ś rednictwem bezpiecznego szyfrowanego poł ą czenia.
Podjęte przez nas działania mog ą okaza ć się jednak niewystarczaj ą ce, je ż eli sami nie zachowaj ą Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególno śc i musz ą Państwo zachowa ć w poufno ś ci login i hasło do Witryny i nie udostępnia ć ich osobom trzecim. Proszę pamięta ć , ż e sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyj ą tkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz [inne]. W celu uniemo ż liwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogowa ć po zakończeniu korzystania z Witryny.
W jaki sposób mo ż ecie Państwo korzysta ć z przysługuj ą cych praw?

Macie Państwo mo ż liwo ść podgl ą du i edycji Państwa danych, w ka ż dym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z u ż yciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wyst ą pienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@zabawkowa-wyspa.pl
Przysługuje Państwo prawo do żą dania informacji o tre ś ci przechowywanych na Państwa temat danych, jak równie ż prawo do żą dania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a tak ż e prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo równie ż mo żl iwo ść wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@zabawkowa-wyspa.pl
Inne strony internetowe

W ramach Witryny mog ą pojawia ć się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działaj ą niezale ż nie od Witryny i nie s ą w ż aden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mog ą posiada ć własne polityki dotycz ą ce prywatno ś ci, z którymi zalecamy zapozna ć się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialno ś ci za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Pytania i zastrze ż enia

Pytania i zastrze ż enia dotycz ą ce niniejszej Polityki prywatno ś ci mog ą by ć przez Państwa zadane pod adresem: sklep@zabawkowa-wyspa.pl

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Zamknij
Opinie klientów
Zabawkowa wyspa

0 opinii

ocena ogólna0
  • Jakość obsługi:
  • Czas realizacji:
  • Zgodność z ofertą:

0% klientów poleca ten sklep

Opinie klientów Dodaj opinię